ROZPORZ.ZENIE MEN z dnia 25 sierpnia 2009 r.

ROZPORZ.ZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ  z dnia 25 sierpnia 2009 r. zmieniaj帷e rozporz康zenie w sprawie bezpiecze雟twa i higieny w publicznych i niepublicznych szko豉ch i plac闚kach


Na podstawie art. 95a ustawy z dnia 7 wrze郾ia 1991 r. o systemie o鈍iaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z p騧n. zm.2)) zarz康za si, co nast瘼uje:

 

1. W rozporz康zeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpiecze雟twa i higieny w publicznych i niepublicznych szko豉ch i plac闚kach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69) wprowadza si nast瘼uj帷e zmiany:

1) w 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dyrektor, co najmniej raz w roku, dokonuje kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunk闚 korzystania z obiekt闚 nale膨cych do szko造 lub plac闚ki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunk闚 nauki, oraz okre郵a kierunki ich poprawy.”;

2)  4 otrzymuje brzmienie:

„ 4. Plan zaj耩 dydaktyczno-wychowawczych powinien uwzgl璠nia potrzeb r闚nomiernego obci捫enia zaj璚iami w poszczeg鏊nych dniach tygodnia.”;

3) po 4 dodaje si 4a w brzmieniu:

„ 4a. W pomieszczeniach szko造 lub plac闚ki zapewnia si uczniom mo磧iwo嗆 pozostawienia cz窷ci podr璚znik闚 i przybor闚 szkolnych.”.

2. Przepis 4a rozporz康zenia wymienionego w 1 niniejszego rozporz康zenia stosuje si od dnia 1 wrze郾ia 2009 r. do uczni闚 klas, w kt鏎ych realizuje si podstaw programow kszta販enia og鏊nego okre郵on w rozporz康zeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kszta販enia og鏊nego w poszczeg鏊nych typach szk馧 (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17).

3. Rozporz康zenie wchodzi w 篡cie z dniem 1 wrze郾ia 2009 r.

x Inny

    Minister Edukacji Narodowej: K. Hall

 Osoby interesuj帷e si tym aktem prawnym ogl康a造 r闚nie:

 

szafki szkolne      szafki szkolne    stojaki rowerowe